headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Heel Alliance !!

Algemene Leden Vergadering - 23 november a.s.

Nieuws afbeelding 20-11-2011 Het bestuur nodigt alle leden, ere-leden, leden van verdienste, ouders van jeugdleden en commissieleden van harte uit om op woensdag 23 november 2011 de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (‘ALV’) bij te wonen. In de jaarlijkse ALV legt het bestuur verantwoording af over het verenigingsjaar 2010-2011.

In de bijlage is de agenda opgenomen met een toelichting op de te bespreken zaken. Tijdens de ALV krijgt u interessante informatie over het reilen en zeilen van uw vereniging. Alle verslagen zijn opgenomen achter de Login van onze website onder het kopje Documenten - ALV-nov-2011

Toelichting op de agenda:

· Jaarverslag 2010 - 2011: het bestuur legt verantwoording af over de belangrijkste gebeurtenissen, die het afgelopen seizoen hebben plaatsgevonden.

· Financieel verslag 2010 - 2011: het bestuur legt verantwoording af over wat er met uw contributie en andere inkomsten is gedaan. De kascommissie doet verslag van haar controle. Vanaf 20 november a.s. kunt u het financieel verslag vinden op de Alliance website.

· Indicatie contributie 2012 - 2013: Penningmeester legt systematiek uit en geeft indicatie van het contributievoorstel dat op de volgende ALV (waarschijnlijk april 2012) ter goedkeuring zal worden ingebracht.

· Bestuursbenoeming: Aftredend bestuurslid en secretaris, Marga Gerichhausen, stelt zich niet herverkiesbaar. Aftredend bestuurslid en voorzitter Erik Jan Verhulst stelt zich herverkiesbaar. Gezien zijn aankondiging op de vorige ALV om tijdens deze ALV af te treden zal hij hierop een nadere toelichting geven.
Tegen-kandidaten dienen zich uiterlijk 17 november schriftelijk te melden bij het secretariaat ([email protected]). De kandidaatstelling dient door tenminste 20 seniorleden ondertekend te zijn.

Stemrecht: Alle leden kunnen één stem uitbrengen. Leden tot 16 jaar hebben zelf geen stemrecht; zijn/haar stem kan worden uitgebracht door hun wettelijk vertegenwoordiger.

Volmacht: Een lid kan een ander lid volmacht verlenen, mits deze schriftelijk is en persoonlijk ondertekend. Leden tot 16 jaar hebben geen stemrecht en kunnen alleen door hun wettelijk vertegenwoordiger worden vertegenwoordigd.

De vergadering begint om 20.00 uur. Registratie van leden tussen 19.30 uur - 20.00 uur.

Wij zien u allen graag op 23 november.

Namens het bestuur MHC Alliance,
Marga Gerichhausen, secretaris Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws