headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 

Contributie


Lees onderstaande informatie zorgvuldig want deze is belangrijk voor je lidmaatschap en contributie. Naast de bijdrage wordt ook een toelichting gegeven op de uitgangspunten voor betaling door middel van incasso en bepalingen voor opzegging van het lidmaatschap.

Contributie
In de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2023 is het contributievoorstel voor het seizoen 2023-2024 aangenomen. Ten opzichte van vorig seizoen is een correctie toegepast naar aanleiding van algemene inflatie en sterk gestegen (loon)kosten in dit seizoen. De zaalcontributie is tevens aangepast vanwege de hogere energieprijzen. De contributies zijn als volgt vastgesteld:

Contributies 2023-2024

Categorie
Leeftijd
Autom.
incasso
Inschrijfgeld
(4)
Senioren (*) (**)
> 26 jaar
€ 465
0
Senioren O25 (1) (**)
18 - 25
€ 355
0
Junioren (O18, O16, O14, O12)
10 - 17
€ 460
€ 175
Jongste Jeugd 8- & 6-tallen (O10, O9)
8 - 9
€ 400
€ 175
Jongste Jeugd O8
7
€ 375
€ 175
Dierentuin
t/m 6
€ 250
€ 175
Trim Jeugd
t/m 17
€ 315
0
Trimhockey, Duo-leden, Hockey Seven
18-65
€ 315
0
Fithockey
65+
€ 150
0
Zaalhockey Selectieteams (2)
€ 150


Zaalhockey Opleidingsteams (2)
€ 130


Zaalhockey Breedteteams (2)
€ 115


Zaalhockey 8-tallen MO10/JO10 (2)
€ 115


Zaalhockey Senioren (2)
€ 115


Zaalhockey Senioren O25 (2)
€ 115


Tophockey-toeslag selectieteams O18, O16, O14 (3)
€ 125


Tophockey-toeslag selectieteams O12 (3)
€ 100


Tophockey-toeslag opleidingsteams O18, O16, O14, O12 (3)
€ 75

1e aanmaning (5)
€ 11

2e aanmaning € 22


Laatste aanmaning
€ 42,50


Toeslag voor zelf overmaken
€ 32(*) Senioren
MHC Alliance stimuleert de mogelijkheid voor Senioren om te kunnen hockeyen op zondag. Om deze doelgroep beter te kunnen faciliteren, betalen deze leden maximaal voor 16 spelers/speelsters contributie per team. Twee Duo-lidmaatschap-spelers tellen als één volwaardige speler.

Hoe werkt dit in de praktijk? Elk lid van een Seniorenteam betaalt zijn/haar eigen contributie. In het geval dat een team uit bijvoorbeeld 20 spelers/speelsters bestaat, wordt er 4 keer (20-16) contributie beschikbaar gesteld aan het team. Er wordt dan in dit voorbeeld 4 x €465 = € 1.860 teruggegeven aan het team in de vorm van een bartegoed aan de bar van Alliance. Deze maatregel is bedoeld om de Seniorenteams een goede basis te geven om te kunnen blijven hockeyen. Het duo-lidmaatschap is bedoeld om meer externe Senioren leden aan te trekken.

Deze regeling geldt niet voor Heren 1-spelers en Dames 1- speelsters omdat zij eigen lidmaatschapsvoorwaarden hebben. Ook is deze regeling niet van toepassing op Senioren O25 omdat voor deze categorie een lagere contributie geldt.
Het bestuur kan deze regeling jaarlijks herzien en is bindend.

** Duo-lidmaatschap
De doelgroep van het duo-lidmaatschap omvat alle competitie spelende senioren.

Het duo-lidmaatschap heeft rechten en plichten:
- recht om deel uit te maken van een competitieteam;
- recht om alle trainingen en sociale activiteiten van het competitieteam bij te wonen;
- recht op de helft van alle competitiewedstrijden: ongeveer 11 wedstrijden per seizoen;
- de plicht om in overleg met de aanvoerder maximaal de helft van alle competitiewedstrijden mee te doen;
- het duo-lidmaatschap geldt voor maximaal vier spelers per team en slechts 1 seizoen geldig;
- bij hoge uitzondering kan van het aantal worden afgeweken na goedkeuring door het bestuur (bestuurslid Senioren).

(1) Senioren O25
Om de oudere jeugd langdurig aan de club te binden, betalen leden in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar een gereduceerd contributiebedrag indien zij uitkomen in de Senioren O25 competitie. De leeftijd is bepalend om als Senior O25 betiteld te worden en niet het team waarin wordt gespeeld. Peildatum voor de leeftijd is 1 oktober van het lopende seizoen. Indien een lid op 1 oktober van het lopende seizoen 17 jaar of jonger is en in een Senioren O25 team speelt, is hij/zij geen Senior O25 lid. Voor spelers en speelsters van Dames 1 en Heren 1 is bovenstaande niet van toepassing en geldt een aangepast regeling die voorafgaand aan ieder seizoen door het bestuur wordt vastgesteld. In alle andere gevallen beslist de Penningmeester.

(2) Zaalhockey
Zaalhockey is een aparte competitie en wordt separaat gefactureerd. De hoogte van de zaalhockeycontributie is gebaseerd op het trainen en wedstrijden spelen in de blaashal van MHC Alliance. De zaalhockey contributie wordt in de loop van het nieuwe seizoen definitief vastgesteld omdat de hoogte van de zaalhockey contributie afhankelijk is van het aantal deelnemers, het aantal trainings- en wedstrijduren en van de hoogte van zaalhuurkosten en -vergoedingen.

(3) Toeslag selectieteam / opleidingsteam
MHC Alliance kent selectieteams, opleidingsteams en breedteteams. Het aantal selectie- en opleidingsteams kan jaarlijkse en per leeftijdscategorie variëren. In september zijn de indelingen van de teams definitief bekend. Aangezien spelers/speelsters van selectie- en opleidingsteams meer faciliteiten van de club ter beschikking gesteld krijgen, wordt een toeslag in rekening gebracht.

(4) Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld wordt in rekening gebracht aan nieuwe leden die op deze manier meebetalen aan investeringen die de overige leden van de club in het verleden reeds hebben gedaan in de accommodatie (velden & clubhuis) en organisatie. Voor Senioren waaronder Trimhockeyer, Fithockeyers en Senioren O25 is het inschrijfgeld vastgesteld op € 0. Een lid betaalt niet meer dan één keer in het leven inschrijfgeld. Meldt een oud-lid die inschrijfgeld heeft betaald zich na een aantal jaren weer aan als lid, dan is dus geen inschrijfgeld verschuldigd.

(5) Aanmaning
Indien één van bovenstaande bedragen niet tijdig wordt betaald, volgt een 1e aanmaning (€ 11,- toeslag), een 2e aanmaning (€ 22,- toeslag) en een laatste aanmaning waarbij de vordering uit handen wordt gegeven inclusief een aanmaningstoeslag van € 42,50. Tevens volgt een speel- en trainingsverbod met directe ingang.

Betaalmomenten
Op de volgende momenten worden de volgende contributiesoorten geïncasseerd:

- Contributie veldhockey op of omstreeks 1 september
in maximaal 4 termijnen
- Inschrijfgeld op of omstreeks 1 september
in maximaal 4 termijnen
- Toeslag selectie- / opleidingsteam op of omstreeks 1 november
in 1 termijn
- Contributie zaalhockey op of omstreeks 1 februari
in 1 termijn

Automatisch Incasso
Alle contributies en toeslagen zijn gebaseerd op betaling door middel van een machtiging voor automatisch incasso. Automatische incasso biedt de vereniging veel voordelen, waaronder een aanzienlijke besparing van kostbare (vrijwillige) tijd. Van leden wordt daarom verwacht dat zij een doorlopende automatische incassomachtiging afgeven. Alle leden kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om hun veldcontributie en inschrijfgeld in 1, 2, 3 of 4 termijnen te laten incasseren (€ 2 toeslag per termijn indien in meerdere termijnen).

Indien geen automatische incassomachtiging is afgegeven, dienen de verschuldigde bedragen tijdig (zie Betaalmomenten hierboven) te worden overgemaakt op rekeningnummer NL37ABNA0443987033 t.n.v. MHC Alliance te Heemstede (BIC: ABNANL2A). De hoogte van het te betalen bedrag dient dan verhoogd te worden met € 32. Vermeld bij de betaling naam en lidnummer.

Langdurige blessures, ziekte, verhuizingen en overige onverwachte omstandigheden
Onverwachte omstandigheden die plaatsvinden voor 31 december van het lopende seizoen en waardoor gedurende de resterende periode van het lopende seizoen niet meer gehockeyd kan worden, kunnen reden zijn om maximaal 50% van het verschuldigde contributiebedrag in mindering te brengen c.q. te restitueren. Verzoeken hiertoe dienen bij de penningmeester per e-mail aan [email protected] te worden ingediend uiterlijk 31 december van het lopende seizoen. Verzoeken, die worden ingediend na 31 december van het lopende seizoen worden afgewezen. Geen restitutie vindt plaats op basis van onverwachte omstandigheden die zich voordoen na 31 december van het lopende seizoen. Tijdelijke blessures geven geen recht op restitutie.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen plaats te vinden in verband met de tijdige opgave die MHC Alliance aan de KNHB moet doen van het aantal teams dat in het nieuwe seizoen aan de competitie zal deelnemen. Ook worden trainers gecontracteerd en andere afspraken gemaakt op basis van het aantal leden waarbij de club financiële verplichtingen aangaat. Opzegging kan uitsluitend digitaal plaatsvinden via het opzegformulier door in te loggen op de persoonlijke pagina van het lid op de website van de vereniging, www.mhc-alliance.nl.

Indien opzegging niet voor 1 mei plaatsvindt, is de volgende toeslag verschuldigd:

- opzeggen voor 1 mei: geen toeslag
- opzeggen 1 mei t/m 30 juni:   € 175,- toeslag
- opzeggen 1 juli en later: het volledige bedrag van de contributie voor de betreffende categorie

Leden die in afwachting zijn van examenuitslag en/of loting voor een nieuwe opleiding, kunnen uitstel krijgen tot 1 juli dan wel uiterlijk twee weken na de (her)examenuitslag, om kosteloos hun lidmaatschap op te zeggen. Zij dienen hiertoe voor 1 mei per e-mail een verzoek in te dienen bij de ledenadministratie.

Korting bij latere instroom
Indien een nieuw lid later in het seizoen instroomt in het veldhockey, is er recht op een korting volgens onderstaande staffel:

instroom na 1 december

50% korting op de veldcontributie
instroom na 1 maart

75% korting op de veldcontributieinstroom Hockey7 na 1 december

25% korting
instroom Hockey7 na 1 februari

50% korting
instroom Hockey7 na 1 april

75% korting

< >